Information om taxor

Taxor för tätortstrafiken i de kommuner som bedriver sådan följer av ingångna avtal. Kollektivtrafikmyndighetens ambition är att kollektivtrafikresandet ska vara enkelt och enhetligt för resenären och en del i detta är att harmonisera resandet vid övergångar mellan trafikslag och mellan tätorts- och övrig trafik. För att åstadkomma en sådan harmonisering kommer kollektivtrafikmyndigheten att göra en djupare analys kring gällande avtal, taxor för olika trafikslag och därtill hörande frågor.

Resenären ska uppleva att kollektivtrafiken i Norrbotten är ett sammanhållet system som är enkelt, tillgängligt och miljövänligt. Detta innebär att lokaltrafik, regionaltrafik, interregionaltrafik och även kommersiell trafik, så långt som möjligt, bör samplaneras och använda ett gemensamt system för biljetter, bytespunkter och trafikinformation.

Här kan du läsa mer om Länstrafikens taxor i Norrbotten.