Integritetspolicy

Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM) hanterar dina personuppgifter på ett säkert och lagenligt sätt, så att du som kund kan känna dig trygg. Nedan kan du läsa om hur vi gör och på vilka grunder vi behandlar dina personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

Insamling av personuppgifter är nödvändigt för att vi ska fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Insamling av personuppgifter sker i samband med:
- Ansökan och färdtjänst och riksfärdtjänst.

- Kontakt med kundtjänst.

Vilka personuppgifter samlar vi in

RKM behandlar de personuppgifter som lämnas till oss utifrån vilken tjänst det gäller. Det kan vara för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, och annan för ändamålet viktig information.

Rättslig grund för insamling av uppgifter

Insamling görs baserat på rättsliga grunder. Uppgifterna kan dels behandlas som ett led i att vi genomför vårt åtagande till dig som kund i samband med köp och därigenom fullgöra avtal som ingåtts. Uppgifterna kan komma att bli behandlade med stöd av ditt specifika samtycke, som behöver vara frivilligt och med förståelse för innebörden för att det ska ge rättslig grund.

Så skyddar vi uppgifterna

Vi skyddar dina personuppgifter genom kontinuerlig systemövervakning och säkerhetsuppdateringar av våra system för att förhindra intrång.
Vi arbetar i enlighet med de policys som finns upprättade gällande bland annat Säkerhet och Sekretess, och IT-Policy. Personuppgifterna lagras inom EU/EES och överförs ej till tredje land.

Hur länge behåller vi era uppgifter

Länstrafiken behåller dina uppgifter så länge det behövs för att upprätthålla våra åtaganden gentemot er. Kortregistreringar som avser ogiltiga kort tas bort löpande.

Dina rättigheter

Om du vill använda din lagliga rätt att få dina personuppgifter raderade eller få ut en digitalt läsbar rapport med vilka personuppgifter som finns sparade i systemet kan du lämna en begäran om detta.

Begäran om registeruttag, rättning eller radering av information lämnas till [email protected] eller på telefonnummer 0920-23 38 31.

Om du är missnöjd med RKM:s hantering av dina personuppgifter, har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig för uppgifterna är:
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten
Smedjegatan 19
972 32 Luleå

Dataskyddsombud:
Peter Karlsson
[email protected]
0926-756 70