Boden Station 2

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Ett regionalt trafikförsörjningsprogram ska innehålla en redovisning av

  • Behovet av regional kollektivtrafik i länet samt mål för kollektivtrafikförsörjningen. 
  • Alla former av regional kollektivtrafik i länet, både trafik som bedöms kunna utföras på kommersiell grund och trafik som myndigheten avser att ombesörja på grundval av allmän trafikplikt. 
  • Åtgärder för att skydda miljön. 
  • Tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning. 
  • De bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer.
  • Omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik, i den mån uppgifter enligt dessa lagar har överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.